«راهبر بودن و بکارگیری مؤثر راهبری»

این دوره پیش‌نیاز ندارد

 تاریخ و ساعت‌های دوره 

جلسهروزتاریخساعت
آمادگی (1) سه شنبه 2 شهریور 1400 18:00 تا حدود 20:30
آمادگی (2) سه شنبه 9 شهریور 1400 18:00 تا حدود 20:30 
کارگاه (1) پنجشنبه 11 شهریور 1400 09:00 تا حدود 19:00
جمعه 12 شهریور 1400 09:00 تا حدود 19:00 
اول سه شنبه 23 شهریور 1400 18:00 تا حدود 20:30 
دوم سه شنبه 30 شهریور 1400 18:00 تا حدود 20:30 
کارگاه (2) پنج شنبه 8 مهر 1400 09:00 تا حدود 19:00 
جمعه 9 مهر 1400 09:00 تا حدود 19:00 
سوم سه شنبه 20 مهر 1400 18:00 تا حدود 20:30 
چهارم سه شنبه 27 مهر 1400 18:00 تا حدود 20:30 
کارگاه (3) پنج شنبه 6 آبان 1400 09:00 تا حدود 19:00 
جمعه 7 آبان 1400 09:00 تا حدود 19:00 
نشست پایان دوره سه شنبه 18 آبان 1400 18:00 تا حدود 20:30 

 ثبت نام در سمینار آشنایی با دوره

 
برای اطلاع بیشتر با شماره 09925671034 تماس بگیرید